بازاریابی و تبلیغات

انواع تبلیغات

انواع تبلیغات

تبلیغات در سه دسته‌‌ی کلی جای می‌گیرند:تبلیغات غیرمقایسه‌ای که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به محصول رقیب اشاره نمی‌کنند.تبلیغات مقایسه ای غیرمستقیم که به‌شکلی ادامه...

۱۱. آیا برنامه‌ای برای تماس با افراد در زمان‌های مشخص دارید یا به طور تصادفی و انتخابی با افراد تماس می‌گیرید؟

۱۱. آیا برنامه‌ای برای تماس با افراد در زمان‌های مشخص دارید یا به طور تصادفی و انتخابی با افراد تماس می‌گیرید؟

آیا تماس‌هایتان را اولویت‌بندی می کنید یا پس از پایان تماس فعلی‌تان در مورد تماس بعدی تصمیم می‌گیرید؟ فروشندگام موفق بیشترین بهره را از زمان می‌برند. آنها فهرستی ادامه...

۷. آیا ایمیل‌‌تان را بدون تکیه بر یک ساختار از پیش تعیین شده و هر بار از نقطه‌ی صفر تهیه می‌کنید؟

۷. آیا ایمیل‌‌تان را بدون تکیه بر یک ساختار از پیش تعیین شده و هر بار از نقطه‌ی صفر تهیه می‌کنید؟

اگر از ایمیل برای ارتباط با مشتریان احتمالی استفاده می‌کنید باید مجموعه‌ای از الگوهای ایمیلی داشته باشید که قابلیت بهبود و ارسال سریع را داشته باشند. چارچوب شما ادامه...