بازاریابی و تبلیغات

انواع تبلیغات

انواع تبلیغات

تبلیغات در سه دسته‌‌ی کلی جای می‌گیرند:تبلیغات غیرمقایسه‌ای که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به محصول رقیب اشاره نمی‌کنند.تبلیغات مقایسه ای غیرمستقیم که به‌شکلی ادامه...