منابع انسانی

۳. زیاد سوال بپرسید

۳. زیاد سوال بپرسید

نه فقط از کسانی که موظف‌اند به شما گزارش مستقیم بدهند بلکه سعی کنید تا جایی که امکان دارد از تعداد افراد بیشتری که در سطح اولیه تماس با کار هستند هم سوال بپرسید. یکی ادامه...

۱. به خاطر داشته باشید افراد زیادی هستند که با فیش حقوقی انگیزه پیدا نمی‌کنند

۱. به خاطر داشته باشید افراد زیادی هستند که با فیش حقوقی انگیزه پیدا نمی‌کنند

آنها می‌خواهند به سختی کار کنند و اثرگذار باشند و بابت این تلاش سخت از آنها قدردانی شود. اگر شما حقیقتا در قلب و افکارتان قدردان آنها باشید، این طرز نگرش در اعمال و ادامه...

کتاب هفته – میزگردهای مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر نیروهای بازاریابی و فروش

کتاب هفته – میزگردهای مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر نیروهای بازاریابی و فروش

مديريت منابع انساني به يكي از مهمترين شاخه‌هاي مديريت تبديل شده و واحد منابع انساني در سازمانها بيش از گذشته اهميت يافته است. اين واحد وظيفه دارد تا با در نظر ادامه...