منابع انسانی

۸. نگرانی‌های شما را درک می‌کنم؛ اجازه بدهید دربارۀ این مشکل هم‌فکری کنیم تا شاید به راه‌حل بهتری برسیم

۸. نگرانی‌های شما را درک می‌کنم؛ اجازه بدهید دربارۀ این مشکل هم‌فکری کنیم تا شاید به راه‌حل بهتری برسیم

همدلی برگ برنده در همکاری خوب است. وقتی برای احساسات طرف مقابل ارزش قائل باشید، مشکل را بهتر حل می‌کنید؛ در نتیجه، راه‌حل نهایی مطمئن‌تر خواهد ادامه...