منابع انسانی

سفر مسیر شغلی شما

سفر مسیر شغلی شما

فرایند کشف کاری که قصد انجامش را دارید، یعنی پیدا کردن مسیر شغلی، مانند یک سفر است که با کشف عصاره‌ی اصلی «شما»، یعنی فردی که در پشت نقاب‌های ظاهری، حالت‌های ادامه...

مهارت‌های ارتباطی

مهارت‌های ارتباطی

تصور کنید هر روز چقدر ارتباط برقرار می‌کنیم. تلفن می‌زنیم، به جلسه می‌رویم، ایمیل می‌دهیم، ارائه می‌دهیم، با مشتریان حرف می‌زنیم و غیره. به نظر می‌رسد کل روز را ادامه...