منابع انسانی

۳. برقراری ارتباط

۳. برقراری ارتباط

علاوه بر تهیه‌ی نظرسنجی‌ها، باید بر روی برقراری ارتباط هم متمرکز شوید. در صورت امکان در مورد نظرسنجی بحث کنید و سپس آن را تا جایی که می‌توانید ترویج کنید. تبلیغ بیش ادامه...