منابع انسانی

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها ، فرایندها و کارکردها )،نوشته دکتر عباس عباس ‌پور

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها ، فرایندها و کارکردها )،نوشته دکتر عباس عباس ‌پور

پیشگفتار بخش اول: شناخت مدیریت منابع انسانی فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی فصل دوم: رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی بخش دوم: فرایند جذب و ادامه...

۳. اجازهٔ کار در منزل

۳. اجازهٔ کار در منزل

حتی اگر سایر همکاران شما اجازه کار در خانه نداشته باشند، شما می‌توانید این فرصت را مطالبه کنید. بااین‌حال، باید بتوانید وظایف شغلی‌تان را از راه دور انجام دهید و ادامه...