دکتر شهداد شعبانی, نویسنده در کلینیک مدیریت

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها ، فرایندها و کارکردها )،نوشته دکتر عباس عباس ‌پور

پیشگفتار بخش اول: شناخت مدیریت منابع انسانی فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی فصل دوم: رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی بخش دوم: فرایند جذب و

مثلث مخوف

«مثلث مخوف» زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ها بر استراتژی‌ای که ترکیبی است از «شلیک بدون هدف» و «حفظ و امتناع» تکیه می‌کنند. آنها بدون اینکه پیام اصلی خود را مشخص کنند،