حقوق

معیارهای اساسی در تقسیم‌بندی حقوق به دو دسته‌ی عمومی و خصوصی (قسمت اول )

معیارهای اساسی در تقسیم‌بندی حقوق به دو دسته‌ی عمومی و خصوصی (قسمت اول )

از نظر اشخاص وابسته: اگر دولت، به عنوان حاکمیت، با شخص یا اشخاصی که فرمانبردار قدرت و سلطه آن‌ هستند، رفتار کند، در اینجا حقوق عمومی حاکم است. اما گاهی دولت به عنوان ادامه...