بایگانی‌ها چک - کلینیک مدیریت

چک

ممکن است کسی که چک می کشد با سوء نیت (از قصد) امضای اصلیش را در چک نزند. اگر به او اطمینان ندارید، بخواهید که در کپی چک اثر انگشت خود را
بیشتر

چک

در هنگام تحویل گرفتن چک هایی که به صورت امضا شده به شما تحویل داده می شود از اسکن نبودن، پرینت رنگی نبودن و جعلی نبودن اطمینان پیدا
بیشتر

نکات حقوقی – ضامن چک

اگر قرار است چیزی به کسی بفروشید و در برابرش چک دریافت کنید، حتماً در قرار دادتان بنویسد « تحویل دادن چک، اصل تعهد خریدار برای پرداخت ثمن (پول)، را از بین نمی برد».
بیشتر

نکات حقوقی – ضامن چک

در صورت کمبود یکی از امضاها یا مهر در چک های چند امضائی این چک نقد نمی شود و وقت زیادی از شما برای شکایت تلف می شود.
بیشتر

متن کامل قانون صدور چک – بخش پایانی

ماده ٢٢ درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محال عليه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید مگر آن که متهم
بیشتر

متن کامل قانون صدور چک – بخش دهم

ماده ١٨ درصورتی که وجه چک در بانک تضمين نشده باشد مرجع رسيدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی ( که تا تعيين تکليف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی
بیشتر

متن کامل قانون صدور چک – بخش هشتم

ماده 14 صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خيانت درامانت یا جرایم دیگری تحصيل
بیشتر