منابع انسانی

۱. تلاش کنید این کار را به فرایند و تجربه‌ای مثبت تبدیل کنید – ۲. وقت‌شناس باشید

۱. تلاش کنید این کار را به فرایند و تجربه‌ای مثبت تبدیل کنید – ۲. وقت‌شناس باشید

پیش از بازخورد دادن، به خودتان یادآوری کنید که چرا این کار را انجام می‌دهید. هدف از بازخورد دادن، بهبود موقعیت یا عملکرد است. پس شما نباید آن را با تندی، منتقدانه یا ادامه...