مالی

کتاب هفته – آرامش مالی

کتاب هفته – آرامش مالی

زندگی امروزه بیشتر از گذشته نیازمند آرامش است؛ آرامش از هر نوعی. آرامش از جنس مالی زیربنای همه آرامش ها می باشد. آرامش مالی گنجی است گران بها که اتفاقی به دست نمی آید، ادامه...