مالی

نسبت‌های اهرمی

نسبت‌های اهرمی

ﺗﺎمین نیازﻫﺎی مالی از ﻃﺮیق ایجاد بدهی را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. در واﻗﻊ این ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ تعیین میﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ نیازﻫﺎی ﻣﺎلی ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ دیگران ادامه...

نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های فعالیت

به کمک این نسبت‌ها می‌توان میزان ﻛﺎرآیی یک ﺷﺮﻛﺖ را در ﻛﺎرﺑﺮد منابع خود اﻧﺪازه گیری نمود. ۱. گردش مطالبات = فروش نسیه‌ی خالص / میانگین حسا‌ب‌های ادامه...

نسبت‌های نقدینگی

نسبت‌های نقدینگی

این نسبت‌ها ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻗﺪرت شرکت را در ﭘﺮداﺧﺖ بدهی‌های کوتاه مدت نشان می‌دهد. ۱. نسبت جاری = دارایی‌های جاری / بدهی‌های جاری توانایی یک شرکت برای پرداخت ادامه...

نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های سودآوری

این نسبت‌ها میزان ﻣﻮفقیت ﺷﺮﻛﺖ را درﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﻗﺮار می‌دﻫﺪ. ۱. نسبت سود ناخالص = سود ناخالص / فروش خالص این نسبت میزان سود ناخالص تولید ادامه...

نسبت های مالی چیست؟ 

نسبت های مالی چیست؟ 

تحلیل نسبت های مالی با مقایسه‌ی دو قلم در صورت‌های مالی انجام می‌شود. نسبت نهایی می‌تواند به شیوه‌ای تفسیر شود که با تفسیر هر قلم به شکل جداگانه امکان‌پذیر نیست. ادامه...