حقوق

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۵. رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه‌ای است)

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۵. رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه‌ای است)

در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی می‌پردازد و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی ادامه...

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۴. گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است)

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۴. گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است)

درواقع قاضی در این قسمت به‌بیان دلایلی می‌پردازد که منجر به صدور دادنامه شده‌ است. برای نمونه معمولا در دادنامه‌ها بدین‌نحو است که گفته می‌شود «خواهان به ادامه...

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۳. در دادنامه‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی، خواسته‌های خواهان نیز درج می‌شود)

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۳. در دادنامه‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی، خواسته‌های خواهان نیز درج می‌شود)

خواسته‌ عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده‌ که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آنها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال ادامه...

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۲. مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل))

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۲. مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل))

اگر موضوع پرونده‌، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده به‌عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت ادامه...

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد)

دادنامه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌ است؟ ( ۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد)

دادنامه به‌عنوان رأی قضایی که به‌صورت مکتوب درآمده‌ است، اجزاء و قسمت‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از: ۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها ادامه...