مریم عابدی, نویسنده در کلینیک مدیریت - صفحه 2 از 15