مریم عابدی, نویسنده در کلینیک مدیریت - صفحه 15 از 15