بایگانی‌ها مدیریت استراتژیک - کلینیک مدیریت

مدل دلتا

مدل دلتا يك چارچوب استراتژيك جديد است‌كه مشتري را در مركز سيستم مديريت قرار خواهد داد. اين مدل، گزينه‌هاي اساسي استراتژيك را مورد آزمون قرارداده و در تلاش است تا
بیشتر

رمزینه های پاسخ سریع

رمزینه های پاسخ سریع ظرفیت بالایی جهت ذخیره اطلاعات دارند  اما رمز گشایی و بازیابی اطلاعات موجود در آنها بستگی مستقیم به قدرت پردازش و نوع سیستم عامل تلفن همراه
بیشتر

شاخصهاي سازماني

درمورد شاخصهاي سازمان نيز بحثهاي زيادي هست چرا كه سازمان بايد با تعيين معيارها و شاخصهاي خود ميزان دستيابي به اهداف و رسالت خود را موردبررسي قرار دهد. در عمده موارد
بیشتر

شاخصهاي واحد/ فرايند

عمده ترين شاخصهاي واحدها باتوجه به كارايي هر شاخص براي فرايند، واحد مربوطه عبارتند از: كيفيت، كاهش هزينه، تحويل به موقع، افزايش درآمد، تحقق برنامه، رضايت كاركنان،
بیشتر

شاخصهاي ارزيابي فردي

ر تعيين شاخصهاي فرد براي سطوح مختلف سازمان اعم از كارگر، كارمند، كارشناس، رئيس، سرپرست و مدير شاخصهايي تعيين مي شود كه تعدادي از آنها به شكل عمومي براي همه سطوح
بیشتر

رويكرد جديد ارزيابي عملكرد

روند كنوني ارزيابي عملكرد در داخل سازمانها اگر به شكل موردي به آن اشاره شود با الهام از مديريت عملكرد پا را فراتر نهاده و در آن جداي از ارزيابي عملكرد به تعيين ميزان
بیشتر

اهداف ارزيابي عملكرد

كاربردهاي منظور شده براي ارزيابي عملكرد در بيشتر سازمانها عبارتند از: § برنامه ريزي براي نيروي انساني § كارمنديابي و انتخاب § تعيين روايي آزمونهاي استخدامي §
بیشتر

سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان

پرداختن به فرايند مديريت منابع انساني در داخل سازمانها و لزوم توجه به طراحي و تدوين سيستم هاي ويژه اي براي اين كار همچون سيستم نيازسنجي آموزش پرسنل، نظام جبران خدمت
بیشتر

استراتژي هاي توسعه منابع انساني

توسعه  استراتژيك منابع انساني به مسائلي چون ايجاد يك سازمان پويا (يادگير ) و فراهم آوردن فرصت هاي آموزش و پرورش و يادگيري كاركنان به منظور بهبود عملكرد سازماني ،
بیشتر