بایگانی‌ها کارگروه حقوق - کلینیک مدیریت

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 17 شهریور ماه 1399شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 28 مرداد ماه1399 شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 14مرداد 1399 شمسی در خدمت شما هستیم
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

 به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز7 مرداد ماه 1399 شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 3 تیر ماه 1399 شمسی در خدمت شما هستیم
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 20 خرداد ماه یک هزار و سیصدونودو نه
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز  6 خرداد ماه یک هزار و سیصدونودو نه
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق 

 به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز30 اردیبهشت ماه یک هزار و سیصدونودو
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 23 اردی بهشت ماه یک هزار و سیصدونود
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانهسلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 2 اردی بهشت ماه یک هزارو سیصد ونود و
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانهسلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 26 فروردین ماه یک هزارو سیصد ونود ونه
بیشتر

این هفته در کارگروه حقوق

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز 15 مرداد ماه یک هزارو سیصد ونود وهشت
بیشتر