mostafa

مهندس شیمی صنایع نفت و گاز - MBA دانشگاه شهید بهشتی - مدیر پروژه ، برنامه ریز و کنترل پروژه شرکت دوام انرژی

مصطفی کرمانی, نویسنده در کلینیک مدیریت - صفحه 6 از 6

استراتژی چیست ؟

در مطلب قبل اشاره کردیم که استراتژی شامل چه تعاریف و مفاهیمی نمی‌گردد. در این مطلب توضیح خواهیم داد که استراتژی شامل چه ویژگیهای می‌باشد.   پس استراتژی چیست؟ یک

فرآیند مدیریت استراتژیک

در تعریف کلاسیک مدیریت استراتژیک ، آنرا بدین شکل شرح دادیم : فرآیند اخذ تصمیمات استراتژیک ، اجرای اقدامات استراتژیک ، تحقق تغییرات استراتژیک برای رسیدن به نتایج