مالی

منابع انسانی

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها ، فرایندها و کارکردها )،نوشته دکتر عباس عباس ‌پور

پیشگفتار بخش اول: شناخت مدیریت منابع انسانی فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی فصل دوم: رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی بخش دوم: فرایند جذب و ادامه...

استراتژی