بایگانی‌ها قوانین تصادف با عابر - کلینیک مدیریت

مثالی از بررسی صحنه تصادف

طبق آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی سرعت مجاز در تقاطع، ۳۰ کیلومتر در ساعت است، اگر راننده‌ای با سرعت غیرمجاز (که در بررسی كارشناسان، آثار به جای مانده در صحنه‌ی
بیشتر