بایگانی‌ها برند‌سازی - کلینیک مدیریت

نکات مهم

برند فقط در ‌ذهن مشتریان وجود دارد. برند درواقع حاصلِ‌جمع تمام تجربیات مشتری در ارتباط با محصول و شرکت شماست.هر ارتباط پیامی می‌فرستد –به عنوان مدیر برند باید
بیشتر