بایگانی‌ها مدیریت استراتژیک - کلینیک مدیریت

فرآیند مدیریت استراتژیک

در تعریف کلاسیک مدیریت استراتژیک ، آنرا بدین شکل شرح دادیم : فرآیند اخذ تصمیمات استراتژیک ، اجرای اقدامات استراتژیک ، تحقق تغییرات استراتژیک برای رسیدن به نتایج
بیشتر

دیگر ویژگی‌های مدیریت استراتژیک

بهترین مدیر تولیدتان را به آسیای میانه میفرستید و تولید داخلی شما افت میکند ، با اعتراض هیئت مدیره مواجه می‌شوید اما آنقدر جرات دارید تا منابع انسانی ، منابع مالی و
بیشتر