کلمه کلیدی شما در اولین بخش دامنه باشد.

نکته قابل اهمیت در انتخاب نام دامنه این است که تعداد حروف دامنه تان نباید بیشتر از 12 حرف
بیشتر