در قسمت اول از پیچیدگی‌ها و مشکلات پیش روی حرکت در جهت تغییر نوشتیم.

ولي با وجود مشكلات مزبور، تغيير در جهت صحيح براي بقا و پيشرفت ضروري است. مجموعه‌‌هايي كه بتوانند تغييرات مناسب را كشف كنند و فرا بگيرند و آن را در خود به وجود بياورند، موفق و پيش¬روندهاند. توانايي يادگيري و كشف تغييرات مناسب و پيادهسازي آن، قابليت مهمي است كه براي سرآمدي در دنياي متحول امروزي بسيار كليدي است. در واقع قابليت يادگيري و ايجاد تغيير مناسب، كليديترين قابليتي است كه يک مجموعه انساني در دنياي رقابتي امروز ميتواند داشته باشد.

پيتر سنگه تفكر سيستمي را در كنار دستاوردهاي علمي ديگر قرار داده و با تدوين و ارايه پنج مهارت كليدي، مكتبي جديد و كاربردي در حوزه يادگيري جمعي و سازماني گشوده است. وي دستاورد خود را در اين زمينه، در سال 1990 در كتاب پنجمين فرمان ارايه داد. كتاب مزبور در دهه 1990 يکي از پرفروشترين كتابهاي مديريت بوده است. در پي انتشار پنجمين فرمان، پيتر سنگه با كمك تعدادي از شركتهاي بزرگ آمريكايي نظير AT&T، فورد و IBM، مركز يادگيري سازماني را در MIT پايهگذاري كرد. در مركز مزبور طي كارگاههاي آموزشي، مفاهيم و روشهاي يادگيري سازماني به طور وسيعي به كارشناسان و مديران سازمانهاي مختلف ارايه گرديد. تجربيات زيادي از کاربست مهارتهاي مزبور در سازمانهاي صنعتي و خدماتي آمريكا به دست آمد. مركز مزبور نيز به جامعه يادگيري سازماني(SOL) تبديل شد. اكنون جامعه مذكور در بسياري از كشورهاي دنيا شعبه دارد و شبكه بزرگي از افراد و سازمانهايي را كه از اصول يادگيري سازماني پيروي ميكنند، گردهم آورده است.

سنگه و همكارانش در كتاب رقص تغيير تجربه سالهاي دهه 1990 ميلادي را با تأكيد بر كاربرد مفاهيم و نظريههاي سازمانهاي يادگيرنده ارايه دادهاند.  اين كتاب نتايج مزبور را در اختيار علاقه¬مندان مديريت تغيير و تحول در ايران قرار ميدهد. با انتشار اين كتاب و افزايش تعداد مديران، كارشناسان و سازمانهاي علاقه¬مند به مقوله سازمانهاي يادگيرنده و مديريت تحول، زمان آن رسيده است كه شاخه ايراني جامعه يادگيري سازماني به وجود آيد. در اين جامعه، محققان، مشاوران، مديران و مجريان با كمك همديگر دانش، مهارت و تجربه خود را در زمينه سازمانهاي يادگيرنده و تحول سازماني ارتقا ميدهند.

 

مصطفی کرمانی

مهندس شیمی صنایع نفت و گاز - MBA دانشگاه شهید بهشتی - مدیر پروژه ، برنامه ریز و کنترل پروژه شرکت دوام انرژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *