منابع انسانی

اثربخشی آموزش

اثربخشی آموزش

هنگامی شاهد اثربخشی خواهیم بود که اولا نیازهای آموزشی مشخص؛ برنامه مناسبی طراحی؛ برنامه بدرستی اجرا و ارزیابی در دستیابی به اهداف انجام شود یک نمونه از روشها و ادامه...