این کتاب، راهنمایی برای فرآیند بازسازی منابع انسانی ارائه میکند. این فرآیند بر تشخیص و شناسایی خصوصیات افراد شاخص و سپس همترازی تمامی فعالیت های منابع انسانی پیرامون آنها تمرکز دارد. از این رو، هدف مدیریت منابع انسانی، تشریح مشاغل و یافتن افرادی برای جای دادن در جعبه های ساختار و چارت سازمانی نیست.

درعوض، هدف آن دستیابی به بهره وری و مزیت رقابتی به وسیله ی آزاد کردن قدرت کارکنان سرمشق، کشف خصوصیات آنها و تبدیل این خصوصیات به تمامیجنبه های حوزه ی منابع انسانی است.

هرشخصی که علاقهمند به مدیریت بهینه ی منابع انسانی از طریق یک »سیستم مبتنی بر شایستگی« باشد، بخشی از مخاطبین این کتاب است. مخاطبین ممکن است شامل چنین افرادی شوند:

رهبران و دستاندرکاران منابع انسانی، مدیران توسعه و بهرهوری سازمانی، آموزشدهندگان، تسهیل کنندگان و دست اندرکاران توسعه ی شغل و حرفه، مدیران عملیاتی از تمام انواع، کارمنداناجرایی و پرسنل آنها، هیئت مدیره ی دانشکده یا دانشگاه، جهت افزایش بهره گیری از استعداد انسانی
در نهاد خود و افرادی که علاقه مند به بهره گیری از استعداد انسان تا حد بیشترین سود هستند.

درطول سالها، متفکران و نویسندگان پیشین از قبیل دیوید مک کللند ،ریچارد بویاتزیس و دیگران در بنیان نهادن دانش گسترده ی این زمینه سهیم بودهاند. علاوه بر آن، مدلهایی برای پذیرششیوههای مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی ، حداقل به صورت جزئی، معرفی شدهاند.

این مدلها در گزارشات موردی که اخیراً منتشر شدهاند و اعتبار رویکردها را در وضعیتهای خاص، تصدیقمی کنند، حمایت شده اند. همانگونه که دیگران تلاش کرده اند، پیشنهاداتی که در این کتاب ارائه میشود، بهترین روشها را برای اجرای »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« کشف خواهند کرد.

ما به این دانش جدید امیدواریم، با دیگران به اشتراک میگذاریم و از آن استفاده خواهیم کرد تا حالت استعداد و عمل را ارتقاء بخشیم.

محتوای کتاب

بخش ۱که شامل دو فصلِ اول است، پیشینه و حالِ بازسازی مدیریت منابع انسانی با شایستگی بیشتر را نسبت به بنیان مشاغل تشریح میکند. این کتاب، دراین مفهوم، انقلابی در رویکرد به مدیریت منابع انسانی است. فصل ۱به ارائه و تحلیل تصاویر متعددی میپردازد که لزوم تغییر مدیریت منابع انسانی به یک شالودهی شایستگی را در اغلب سازمانها نمایان میسازد.

فصل ۲شامل بازبینی فعالیتهای »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« است. واژه های کلیدیِ تعریفشده در این دو فصل در فصول بعدی مورد استفاده قرار میگیرند.

علاوه برآن، این فصل، نیازهای کسبوکار را که »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« برآورده میکند و روشهایی را که در آنها بهره گیری از شایستگیها میتواند با طرحهای کسب وکار، اهداف و نیازها همتراز شود، تشریح میکند.

بخش۲ از هفت فصل تشکیل شده است و به خواننده، کمک میکند تا جزئیات»مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« را در یک اصل عملیاتی درک کند. بخش ،۳مدلی برای ایجاد تابع»مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« ارائه میکند.

این مدل پاسخی است به نتایج گرفته شده از یک تصویر و مبحث »شش عامل مؤثر بر سازمانها و کسب وکارها.« فصل ۴تا ،۹مدلهایی )به صورت پله به پله( برای برنامه ریزی منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی، گزینش و استخدام کارمند، آموزش کارمند، مدیریت عملکرد، فرآیندهای تشویق و پاداش کارمند و توسعه ی کارکنان و همچنین پیشنهاداتی برای اجرای هر مدل ارائه میکنند.

علاوه بر آن، به مزایا و چالشهای استفاده از رویکرد مبتنی بر شایستگی برای هر تابع مدیریت منابع انسانی، نگاهی آشکار میاندازیم و معیارهایی فراهم میکنیم که به وسیلهی آنها مشخص شود آیا یک زمینه ی خاص باید مبتنی بر شایستگی باشد یا بهطور سنتی مدیریت شود؟

بخش ،۳که شامل فصلهای ۱۰و ۱۱است، به خوانندگان کمک میکند تا چگونگی پشت سر نهادن تحول و گذار از یک سیستم» مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر مشاغل« به یک سیستم »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« را درک کنند.
فصل ،۱۰مدلی برای تغییرشکل منابع انسانی به یک بخش ۱مبتنی بر شایستگی ارائه میکند و فرآیند به کارگیری آن مدل را تشریح مینماید. این فصل با پرداختن به یک سؤال مهم خاتمه مییابد:»چگونه دستاندرکاران منابع انسانی میتوانند در رویکرد جدید خبره شوند؟«؛

پاسخ به این سؤال برای داشتن یک تحول و تغییرشکل موفق به »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی«، حیاتی است.
فصل ،۱۱که آخرین فصل نیز هست، مراحل بعدی »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« را با بحث در مورد مسیر آینده و نوآوریهای پیش بینی شدهی آن، بررسی میکند.

این فصل نیز با بازبینی روشهای پذیرش و بهرهگیری از برخی چالشهای موجود در اجرای فرآیندهای مبتنی بر شایستگی در سازمانهای مبتنی بر شغلِ سنتی، خاتمه مییابد.

منبع : http://azarbook.com/product

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *