سارا همای رضوی, نویسنده در کلینیک مدیریت

طبقه بندی مشاغل – Classification

 طبقه بندی مشاغل Classification، در این روش ابتدا طبقات شغلی نظیر مدیریت ارشد، مدیر، سرپرست، کارشناس ارشد، کارشناس، تکنسین، سرکارگر، کارگر و … مشخص و توسط شرح شغلی عمومی